Skip to main content

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

De regeling is open vanaf 1 oktober 2021 en sluit op 30 september 2022 17:00. Ingediende subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst tot het budget voor deze regeling op is. Op 1 maart 2022 was er nog ongeveer 90% van het budget beschikbaar.

De uitleg van begrippen vindt u in de SVM-begrippenlijst bij RVO.

Voor wie?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
 • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Budget

Het subsidiebudget voor deze regeling is in totaal € 28,2 miljoen.

 • De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW).
 • Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
 • Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Dit betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 exclusief BTW niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Neem contact op met Airconair en één van de adviseurs zal u, zowel technisch als administratief, begeleiden in dit traject.

MIA en Vamil

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dat kan als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Elk jaar wordt de Milieulijst aangepast. Uw belastingvoordeel kan netto oplopen tot ruim 14% van de investering.

In de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te maken of uw diensten te verlenen.

Voor wie?

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. U kunt in aanmerking komen voor MIA\Vamil als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat (zie ook BREEAM en LEED).

Voor een investering in een jaar geldt de Milieulijst van dat jaar. Het bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen die de Milieulijst hieraan stelt. Jaarlijks wordt de Milieulijst geüpdatet. Aanvullende algemene voorwaarden voor MIA\Vamil staan omschreven op MijnRVO.nl.

Budget

Het budget voor MIA en  Vamil wordt jaarlijks bepaald. Wanneer het budget overschreden dreigt te worden, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar meegenomen mag worden naar een volgend jaar. Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van een dergelijk besluit mag u nog melden voor MIA\Vamil.

Aanvragen

MIA en Vamil moet u binnen drie maanden na het geven van de opdracht melden bij RVO. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan. Betrouwbaarheidsniveau 1 (eH1) is voldoende.

Neem contact op met Airconair en één van de adviseurs zal u begeleiden, zowel technisch als administratief begeleiden in dit traject.

 

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is naast stimulering van duurzame energieproductie nu ook bedoeld voor CO2-reductie. Er is een budget van 13 miljard beschikbaar. De regeling kent een gefaseerde openstelling voor aanvragen per jaar. De openstellingsronde van de SDE++ kent 4 fases per jaar.

Voor wie?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE++.
SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en andere CO2-reducerende technieken. Per techniek wordt de “onrendabele top” gesubsidieerd.

Mogelijkheden:

O.a. komen in aanmerking voor SDE++ :

 • Industriële warmtepompen
 • Geothermie – (Ultra)diep, maar ook ondiep m.g.v. warmtepompen

De regeling is op dit moment gesloten. U kunt nu niet aanvragen. De SDE++ 2022 opent op dinsdag 28 juni 9:00 uur en sluit op donderdag 6 oktober 17:00 uur. Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. Voor andere voorbeelden van kosten die wel of niet worden gesubsidieerd, kunt u dit overzicht bekijken.

Voor wie

Deze subsidie is voor amateursportorganisaties met de volgende kenmerken:

 • stelt accommodatie beschikbaar aan amateursport voor lokaal gebruik;
 • is een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk;
 • heeft een juiste SBI-code (registratie Kamer van Koophandel) waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport. De cijfers beginnend met 93.1 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop zijn organisaties met SBI-codes verbonden aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Hoogte subsidie

 • Minimale subsidiebedrag € 2.500
  U kunt deze subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van € 2.500.
 • Maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager
  Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Subsidiabele kosten

Kosten voor bouw en onderhoud
Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie. 

Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie
Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u in de bijlage Aanvullende subsidie BOSA 2022.

Maatregelen veiligheidsbeleving
Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Voor het aanvragen heeft u de Formulieren veiligheidsbeleving BOSA nodig.

In de vragen en antwoorden op de website van RVO vindt u meer informatie over de subsidiabele activiteiten en de voorwaarden waar deze aan moeten voldoen.

Budget

Voor 2022 is er ongeveer € 75,5 miljoen ter beschikking. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Aanvragen

De aanvraag doet u via www.dus-i.nl Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig.

Neem contact op met Airconair en één van de adviseurs zal u begeleiden, zowel technisch als administratief begeleiden in dit traject.

 

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE) energie besparen in uw gebouw en appartement(en)? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022. Deze subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.

U kunt subsidie aanvragen voor:

Daarnaast verstrekt het Nationaal Energiebespaarfonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening.

Tip: Laat voor een renovatie eerst een energieadvies opstellen. Daarvoor kunt u subsidie voor energieadvies aanvragen. Daarnaast of vervolgens kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Dit moet u per gebouw doen.